Janrs.com | 杨建勇
Janrs.com | 杨建勇

k8s linux 释放内存

k8s linux 释放内存

转载请注明出处:https://janrs.com


释放之前先 sync 同步数据再执行以下命令:


free -h
sync
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
free -h
如果你有任何问题,欢迎在底部留言。或者点击加入微信技术交流群 | 我的GitHub

码仔

文章作者

Janrs.com

发表回复

textsms
account_circle
email

Janrs.com | 杨建勇

k8s linux 释放内存
k8s linux 释放内存 转载请注明出处:https://janrs.com 释放之前先 sync 同步数据再执行以下命令: free -h sync echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches echo 2 > /proc/sys/vm/d…
扫描二维码继续阅读
2022-02-25